Het begrip onderneming heeft op zichzelf een juridisch geen geen of een beperkte betekenis. Het feit dat U een onderneming drijft verplicht U om zich in te schrijven in het handelsregister bij de kamer van koophandel en kan fiscale verplichtingen met zich mee brengen.Voorliggend kan als vuistregel gelden dat u ondernemer bent op het moment dat u meerdere klanten of opdrachtgevers gaat bedienen middels het organiseren van arbeid en kapitaal en u daarbij risico loopt of gaat lopen. Uw eigen wens om als ondernemer te gaan optreden is in eerste instantie bepalend. Vervolgens gaan voor de verschillende wetten wel objectieve criteria gelden. Het komt vaak voor dat iemand zich laat registreren als ondernemer maar vervolgens van de belastingdienst krijgt te horen dat hij of zij geen ondernemer is voor de inkomstenbelasting maar wel voor de btw.

 

Voor het dagelijks verkeer zijn de volgende punten van belang.

De juridische manier waarop U aan het rechtsverkeer deelneemt. U kunt dat doen als privépersoon in een vorm van een eenmanszaak of maatschap maar ook gebruik maken van een rechtspersoon zoals een BV, een stichting of vereniging. Daar begint de eerste tweesprong bij het maken van een keuze.

Van belang is om te onderkennen dat die keuze niet altijd bewust gemaakt hoeft te worden. Op het moment dat U met een compagnon gaat samenwerken kan feitelijk op enig moment al sprake zijn van een maatschap zonder dat U dat op papier heeft gezet (Zie hiervoor: Uw contracten). Dit kan belangrijke gevolgen hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Uw compagnon een contract sluit en U samen met Uw compagnon aansprakelijk wordt gesteld omdat Uw wederpartij er vanuit mag gaan dat er sprake is van een openbare maatschap. In geval van een rechtspersoon geldt als basis dat de rechtspersoon zelf aansprakelijk is voor de verplichtingen die worden aangegaan namens de rechtspersoon. De manier om uw aansprakelijkheid binnen de perken te houden is het gebruik van algemene voorwaarden.

De handelsnaam is een belangrijk activum. U bouwt langs die weg naamsbekendheid op en het is dus van belang dat uw handelsnaam niet wordt gekaapt. Door inschrijving in de kvk en vervolgens anar buiten toe treden onder een handelsnaam kunt u zich beschermen tegen onbevoegd gebruik van uw handelsnaam door anderen.