In Nederland is het nog steeds vrij eenvoudig om beslag te leggen voor vorderingen. Beslag kan worden gelegd nadat er een vonnis is gewezen. met dat vonnis kan een deurwaarder beslag leggen op loon, inboedel maar ook andere zaken zoals auto’s, aandelen en onroerende zaken. Het is de enige manier om een vordering binnen te halen. Dit is een executoriaal beslag waarvoor een aantal regels gelden.

Bij een beslag op loon heeft een beslagene in de meeste gevallen echt op een beslagvrije voet. Dit is ongeveer 90% van de bijstandsnorm. Een deurwaarder geeft daarvoor een fomrulier dat moet worden ingevuld en aan de hand hiervan wordt die beslagvrije voet bepaald. Deze is afhankelijk van onder meer de gezinssamenstelling, de woonlasten en ziektekosten. Een beslag op inboedelzaken is in de praktijk niet rendabel maar wordt feitelijk gelegd om druk uit te oefenen. Dit wordt doorgaans niet onrechtmatig geacht.

Een veelgebruikte middel om onder die beslagvrije voet uit te komen is dat een deurwaarder aan het einde van de maand beslag legt op de bankrekening waarop het loon binnen komt. dit is dan geen loonbeslag maar een gewoon derdenbeslag waardoor de beslagvrije voet niet zou gelden. Dit kan misbruik opleveren. Als kan worden aangetoond dat het saldo op de bank feitelijk het loon was, geldt toch de beslagvrije voet.

Ook voorafgaand aan een procedure en daarmee nog voordat er een vonnis is gewezen kan een deurwaarder beslag leggen. Dit heeft een conservatoir beslag. Een belangrijk kenmerk is dat een dergelijk beslag doorgaans volkomen onverwacht gebeurt. Een schuldeiser kan er op die manier voor zorgen dat vermogen wordt bevroren en een vordering uiteindelijk op dat vermogen kan worden verhaald. Hiervoor moet vooraf een verzoek worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Tegenwoordig wordt er naar zo’n verzoek wat kritischer gekeken maar nog steeds wordt dit vrij vlot toegestaan. Voor een beslag op een huis geldt dat er wel sprake moet zijn voor vrees voor verduistering. Dat is aan de orde als een huis te koop staat of indien er serieuze signalen zijn dat het huis verkocht gaat worden.

Zeker voor ondernemers kan zo’n beslag bezwarend zijn indien dit wordt gelegd op bedrijfmiddelen end e bankrekening. In zo’n geval kan een kort geding uitkomst bieden. De voorzieningenrechter maakt dan een belangenafweging tussen het belang van de schuldeiser en schuldenaar waarbij de vraag speelt of er op het eerste gezicht sprake is van een ondeugdelijke vordering. Het uitgangspunt is dat een schuldeiser er belang bij heeft zijn eventele vordering zeker te estellen en de schuldenaar aan het einde van de rit in geval van een onterecht beslag schadevergoeding kan claimen. Een oplossing is dat er op een andere manier zekerheid wordt gegeven via bijvoorbeeld een bankgarantie.

Stel uw vraag per mail
Chat met ons online
Boek een videoconsult