Ondernemer en corona

De komst van het coronavirus heeft vanzelfsprekend geleid tot een stortvloed van vragen over de juridische gevolgen hiervan. Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor u als ondernemer. Uw arbeidsovereenkomsten worden er door beïnvloed en natuurlijk uw lopende contracten. Het is een kluwen van gevolgen.

U bent ondernemer en heeft personeel:

Intern:

Redelijkheid

U en uw personeel moeten op een redelijke wijze omgaan met de gevolgen van het virus.

Veiligheid voor personeel

Als ondernemer bent u gehouden een veilige arbeidsomgeving te creëren voor uw personeel. In dit concrete geval betekent dat dat u uw personeel zo min mogelijk aan risico’s van besmetting moet blootstellen en u daarvoor passende maatregelen moet treffen zoals bijvoorbeeld regels instellen en er op toezien dat die regels worden nageleefd. Met de huidige kantoortuinen is de meest voor de hand liggende optie thuiswerken waar mogelijk.

In de praktijk is het te hopen dat de gezondheidsklachten voor werknemers mee zullen vallen maar het kan zijn dat een werknemer bijzonder ernstig wordt getroffen door het virus en u als ondernemer een claim krijgt. In dat geval zal de vraag spelen of de werknemer is ziek geworden door het werk hetgeen in dit geval lastig is om te bewijzen. Indien dat verband aannemelijk wordt geacht zult u moeten aantonen dat u veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

Corona en ondernemersrisico en hulp van de overheid

Door het coronavirus zit u met te weinig werk om uw personeel aan het werk te houden. Als uitgangspunt is dit een ondernemersrisico dat u niet kunt afwentelen op uw personeel. U zult loon moeten doorbetalen. De overheid biedt beperkte financiële ondersteuning:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Voor omzetdalingen komt deze regeling in de plaats van de reguliere aanvraag werktijdverkorting. Op basis van deze regeling liggen inmiddels 50.000 aanvragen op de plank en zijn de criteria uit de reguliere regeling niet toe te passen op de corona uitbraak. Hoe de nieuwe regeling er uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend en zal naar verwachting pas eind maart op papier komen en zal terugwerkende kracht hebben. De nieuwe beleidsregel is globaal uitgewerkt in een brief aan de kamer en geeft de volgende uitgangspunten:

  • Werkgevers, ook uitzendbureaus, die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies vanaf 1 maart 2020 – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. U moet hiervoor het loon wel 100% blijven doorbetalen ook aan flexibele werkkrachten die in dienst zijn op dit moment. Dit betekent dat u uiteindelijk moet aantonen wat uw loonsom was voor 1 maart 2020 en dat na 1 maart hetzelfde is gebleven.   
  • De komende tijd zal het uwv hierbij werken op voorschotbasis van max 80% en wordt u achteraf geconfronteerd met een vaststelling met een mogelijk terugvordering.

TOZO

Ook ZZP’ers krijgen via de gemeente hulp op basis van een regeling die nog gemaakt moet worden met een uitkering tot het niveau van de bijstandsnorm met een max van € 1.500,00. Het doel is dat die uitkering binnen 4 weken wordt verstrekt voor een periode van drie maanden.  Deze ondersteuning hoeft niet terug betaald te worden. Ook kan een lening voor bedrijfskapitaal worden gegeven van max € 10.157 die wel moet worden terug betaald maar met uitstel hiervan en een lagere rente. De TOZO kan worden aangevraagd via de gemeente waar u staat ingeschreven.

De WW premiedifferentiatie wordt tijdelijk terug gedraaid.

TOGS 

 • Ondernemers die direct zijn getroffen kunnen terecht bij een noodloket (rvo.nl) voor een tegemoetkoming van € 4000,00. De overheid noemt hierbij specifiek ondernemers die in de problemen komen door de 1.5 meter eis: Horeca en schoonheidssalons. De voorwaarde is dat het gaat om ondernemers met een fysieke inrichting buiten huis.
 • Het was mooi bedacht om de ondersteuning direct te koppelen aan bepaalde SBI code maar veel bedrijven staan onder een onjuiste SBI-code ingeschreven. U bent schoonheidsspecialiste maar heeft de sbi code van een huidtherapeut meegekregen. Het kabinet heeft aangegeven dat hier rekening mee wordt gehouden en u dat kunt aangeven. De regeling zelf is inmiddels gepubliceerd zodat de criteria inmiddels bekend zijn:
  • Als ondernemer moet u vallen onder vooraf bepaalde SBI-codes en waarbij bepalend is hoe u op 15 maart stond ingeschreven. De regeling zelf bevat geen hardheidsclausule waarmee ingang kan worden gegeven aan de stelling dat u onder een onjuiste SBI code bent geregistreerd. Schriftelijk en publiekelijk is aangegeven dat met deze situatie rekening gehouden gaat worden. Financiele steun op basis van een beleidsregel wordt echter doorgaans zeer strak beoordeeld.
  • U mag maximaal 250 mensen in dienst hebben en een vestiging buiten de eigen woning. De gedachte is dat mensen met een bedrijf aan huis minder kosten hebben. Voor horeca geldt dat er minimaal een horecagelegenheid wordt gehuurd of in eigendom. Cateringbedrijven vallen daarmee buiten de boot.
  •  U moet in de 16 maart tot 15 juni minimaal € 4000,00 omzetverlies lijden en in die periode minimaal € 4000,00 aan vaste lasten hebben.
  • Het is de bedoeling dat er binnen 3 weken wordt beslist.

 

 • Belastingmaatregelen: Ondernemers kunnen uitstel voor belastingbetaling aanvragen. Deze worden op dit moment handmatig beoordeeld en moeten binnen 4 weken na de aanvraag worden voorzien van een verklaring van een deskundige. U moet hiervoor een brief sturen naat Belastingdienst, Postbus 100 6400 AC Heerlen
  • Een verzuimboete wordt niet in rekening gebracht en de heffingsrente wordt gesteld op 0,01%. Ook de voorlopige aanslag kan worden bijgesteld.
  • Financiering: De borgstelling voor MKBérs wordt verruimd per 16 maart 2020. U moet hiervoor bij uw bank een aanvraag doen.

De bovenstaande maatregelen dekken omzetverlies als gevolg van het coronavirus en maken dat u personeel op basis van 0 urencontracten op basis van hun gebruikelijke werktijd kunt en moet blijven uitbetalen. Een voorwaarde voor steun zal namelijk zijn dat Uw loonsom gelijk blijft en met het naar huis sturen van oproepkrachten loopt u het risico dat u geen steun kunt krijgen.

In de praktijk geldt tussen werkgever en werknemer hierbij al de bewijsregel dat de arbeidsomvang over de afgelopen drie maanden telt en een werknemer u hierop kan aanspreken op het moment dat u een flexibele kracht naar huis stuurt omdat er geen werk is.

Problemen van werknemers

Uw werkgever heeft geen last van het virus en verwacht daar geen last van te krijgen middels omzetverlies maar u zit als werknemer in de problemen doordat u  thuis moet blijven voor de zorg voor de kinderen. Daar is op dit moment spijtig genoeg geen regeling voor omdat er wel werk is maar u voor de kinderen moet zorgen doordat er geen opvang op school is. In België is dat probleem inmiddels onderkend en kunnen werknemer in deze overmachtsituatie aanspraak maken op ww. In Nederland kan dat niet omdat u ook voor de ww beschikbaar moet zijn voor werk. De enige oplossing is het opnemen van calamiteitenverlof en zorgverlof en uiteindelijk vakantiedagen. Een alternatief is dat u vanwege deze overmachtsituatie wordt vrijgesteld van werk maar in die situatie hoeft uw werkgever geen loon te betalen. Kortom voor ondernemers en werkgevers is het op dit moment goed geregeld maar werknemers die door overmacht niet kunnen werken zitten in penarie.

De geldende regelingen voor kort en langdurig zorgverlof zijn aan de orde en die dekken een periode van twee weken. Wat overblijft is de al genoemde redelijkheid en billijkheid tussen werkgever en werknemer. U zult maatregelen moeten treffen om er voor te zorgen dat uw personeel aan het werk kan blijven, bijvoorbeeld thuis werken. Als u dat nalaat kan spelen dat het risico voor de werkgever komt. Van werknemers kan dan worden verwacht dat ze maatregelen nemen om aan het werk te blijven. Verder kunnen er in onderling overleg afspraken gemaakt worden over het opnemen van bijzonder verlofuren opgebouwde snipperuren, overwerkcompensatie etc. Een werknemer wordt geacht dergelijke uren op te nemen en dit is het moment om dat te doen.

Ondernemers en opdrachtgevers

U heeft opdrachten lopen maar komt in de knel te zitten vanwege de coronamaatregelen. het spiegelbeeld kan ook spelen. leveranciers kunnen niet leveren aan u of opdrachtnemers kunnen niet werken.

De eerste richtlijn wordt gevormd door wat u heeft afgesproken. Dit is het moment om te kijken naar de toepasselijke algemene voorwaarden over en weer. Wat is over deze situatie afgesproken. In veel gevallen gelden epidemieën als overmacht en kunnen we er van uitgaan dat corona als epidemie zal worden aangemerkt. Er moet dan wel een verband zijn tussen het niet presteren en Corona.

In vrijwel het hele land gelden op dit moment noodverordeningen die met name horeca, sportclubs en sexclubs raken. Bijeenkomsten voor 100 of meer mensen zijn verboden. Restaurants, cafe’s, sportclubs, sexinrichtingen  moeten dicht evenals secundaire horeca zoals de koffie en snackhoek in de boekwinkel. Een ondernemer mag voor de uitvoering van een opdracht niet in strijd handelen met de wet en dit zal gelden als overmacht. Voor de bruiloft die wordt afgelast geldt dat er geen schade geclaimd kan worden.

Voor bijvoorbeeld sportschoolhouders geldt dat ze op dit moment niet kunnen presteren door de noodverordeningen. Dit zal als overmacht gelden. Voor de abonnee (consument) betekent dit dat deze van zijn kant ook niet hoeft te presteren omdat de sportclub niet nakomt. Dit recht kan niet in algemene voorwaarden worden uitgesloten bij consumenten. Een consument kan hierop reageren door zijn betalingsverplichting over die periode op te schorten en het zou reden kunnen zijn om het abonnement te ontbinden. Dat is echter niet zeker omdat het gaat om een bijzondere reden voor de niet nakoming.

Dit betekent vreemd genoeg dat de noodverordening niet geldt voor kappers, schoonheidsalons, gewone winkels etc. Zij mogen open blijven en voor alle andere niet in de noodverordeningen genoemde ondernemers gelden geen wettelijke regels op grond waarvan niet gewerkt zou mogen worden. Langs die weg is er geen grond voor overmacht en gelden de contractuele regels en de wettelijke regels.

Zelf ziek zijn geldt doorgaans niet als overmacht. U bent trainer en u heeft zelf het coronavirus en u heeft in uw algemene voorwaarden geen dekkende bepaling staan.  In dat geval zal de annulering mogelijk een claim kunnen opleveren. De keerzijde speelt ook. U bent ingehuurd als trainer en de opdrachtgever besluit de training niet te laten doorgaan vanwege het risico op coronabesmetting. Als er niets bijzonders is afgesproken geldt dat de opdrachtgever mag opzeggen maar hij wel de schade moet dekken.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.